RF: La copa dal café

Domenia, 05.05.2019 da les 12.45-13.00

L bambesc

L bambesc, Baumwolle per tudësch, ie ënghe na textilia naturela. La ie scialdi plu saurida da cujì adum y da lavè.

Program de Bruna Moroder