RF: Blanch y Fosch

Domenia, 24.06.2018 da les 19.05-19.30

La dlieja al didancuei

Te nosta sozietà se muda dut tan aslune, l vën a s'l dé de gran mudazions, di per di. Ma nce la dlieja muessa jì pea cun i tëmps, chësc ie l pensier dl digan de Gherdëina, sn. Vijo Pitscheider. Cis sën che la dlieja stënta for plu y plu a fé unì persones, dantaldut i jëuni ,a mëssa, muessela se dé na sburdla y cialé de pité a si jënt, a si pluania, n progrm de crëidum mpue autramënter. La parola giapa nce l presidënt dl Cunsëi de Pluania de Urtijëi, Georg Senoner.

Trasmiscion de Simon Moroder

Foto: La dlieja de Urtijëi